Administratorem Państwa danych osobowych jest Syndyk masy upadłości spółki Emir 19 sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. W sprawie Państwa danych osobowych z administratorem danych można się kontaktować mailowo recepcja@hotel-francuski.com.pl, telefoniczne na nr telefonu +48 666 195 831 lub pisemnie na adres Pijarska 13 Kraków.
Hotel Francuski przestrzega obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), które zwane jest w dalszej części ,,RODO’’.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – w celach marketingowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu zawarcia i wykonania umowy o usługi hotelowe (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b  RODO) oraz w celu realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). Dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług m.in poprzez zapewnienie bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie obiektu Hotel Francuski ,ochrony żywotnych interesów gości oraz ochrony żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora ( podstawa art.6 ust.1 lit d i f RODO)
Nasze prawnie uzasadnione interesy uzasadniające przetwarzanie danych osobowych obejmują zapewnienie prawidłowej realizacji usługi jak również dochodzenie roszczeń związanych z umową o usługi hotelowe.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym nam usługi prawne, księgowe, informatyczne, kurierskie i pocztowe.  
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub podmiotów międzynarodowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonania umowy o usługi hotelowe, a po jej wykonaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z umową. Państwa dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
Mają Państwo prawo do dostępu do Państwa danych osobowych żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo żądania przeniesienia Państwa danych innemu administratorowi.
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie Państwa danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowych czynności przetwarzania.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o usługę hotelową, w przypadku niepodania danych umowa nie zostanie z Państwem zawarta. W przypadku danych zbieranych w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią kontaktu w przyszłości.
Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

Copyright 2014 Hotel Francuski | wykonanie aliso.pl